محصولات سرولوژی

  کیت بیوشیمی ACE بایرکس

  10,000,000 

  کیت بیوشیمی Acid Phosphatase بایرکس

  5,130,000 

  کیت بیوشیمی ADA بایرکس

  9,500,000 

  کیت بیوشیمی Albumin بایرکس

  1,500,000 

  کیت بیوشیمی Aldolase بایرکس

  8,100,000 

  کیت بیوشیمی Alkaline Phosphatase بایرکس

  3,200,000 

  کیت بیوشیمی Amylase بایرکس

  6,800,000 

  کیت بیوشیمی Ammonia بایرکس

  کیت بیوشیمی Bicarbonate (Co2) بایرکس

  6,770,000 

  کیت بیوشیمی Bilirubin Direct بایرکس

  2,340,000