محصولات سرولوژی

  کیت بیوشیمی ACE بایرکس

  کیت بیوشیمی Acid Phosphatase بایرکس

  کیت بیوشیمی ADA بایرکس

  کیت بیوشیمی Albumin بایرکس

  کیت بیوشیمی Aldolase بایرکس

  کیت بیوشیمی Alkaline Phosphatase بایرکس

  کیت بیوشیمی Amylase بایرکس

  کیت بیوشیمی Ammonia بایرکس

  کیت بیوشیمی Bicarbonate (Co2) بایرکس

  کیت بیوشیمی Bilirubin Direct بایرکس