محصولات پاتولوژی

  رنگ Eosin بهار افشان

  7,000,000 

  رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

  8,000,000 

  اسپری فیکس لام سیتولوژی (پاتوفیکس) پادتن طب

  310,000 

  محلول EOSIN پادتن طب

  1,700,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

  9,800,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

  3,100,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

  6,000,000 

  روغن ایمرسیون بهار افشان

  1,200,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

  6,000,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

  2,700,000 

  روغن ایمرسیون روزآزمون

  1,200,000 

  پارافین روزآزمون

  2,000,000