محصولات پاتولوژی

  پارافین روزآزمون

  رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

  12,000,000 

  روغن ایمرسیون روزآزمون

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

  18,200,000 

  رنگ OG-6 بهار افشان

  12,000,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

  11,180,000 

  رنگ Eosin بهار افشان

  12,000,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

  5,070,000 

  رنگ EA-50 بهار افشان

  12,000,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

  5,798,000 

  اسپری فیکس لام سیتولوژی (پاتوفیکس) پادتن طب

  600,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

  11,180,000