محصولات پاتولوژی

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

  3,900,000 

  رنگ EA-50 بهار افشان

  12,000,000 

  روغن ایمرسیون بهار افشان

  1,700,000 

  رنگ OG-6 بهار افشان

  12,000,000 

  روغن ایمرسیون روزآزمون

  میکروتوم

  رنگ Eosin بهار افشان

  12,000,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

  14,000,000 

  رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

  12,000,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

  8,600,000 

  محلول EOSIN پادتن طب

  2,490,000 

  پارافین روزآزمون