محصولات پاتولوژی

  محلول EOSIN پادتن طب

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

  رنگ OG-6 بهار افشان

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

  رنگ EA-50 بهار افشان

  روغن ایمرسیون روزآزمون

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

  اسپری فیکس لام سیتولوژی (پاتوفیکس) پادتن طب

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

  رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

  روغن ایمرسیون بهار افشان

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب