محصولات پاتولوژی

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 500ml EA-50 پادتن طب

  2,000,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر EA-50 پادتن طب

  3,900,000 

  رنگ Eosin بهار افشان

  4,500,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG-6 500ml پادتن طب

  2,000,000 

  رنگ هماتوکسیلین بهار افشان

  4,500,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 1 لیتر پادتن طب

  3,300,000 

  محلول EOSIN پادتن طب

  1,100,000 

  رنگ EA-50 بهار افشان

  4,500,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو 1 لیتر OG-6 پادتن طب

  3,900,000 

  محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو هماتوکسیلین 250ml پادتن طب

  1,700,000 

  اسپری فیکس لام سیتولوژی (پاتوفیکس) پادتن طب

  200,000