محصولات عمومی

  درب لوله گاما

  935,000 

  پودر گلوکز 82.5gr بطری بدون طعم ایران دکستروز

  191,000 

  پودر گلوکز 55gr بطری طعم دار ایران دکستروز

  194,000 

  پودر گلوکز 82.5gr بطری طعم دار ایران دکستروز

  184,000 

  پودر گلوکز 55gr بطری بدون طعم ایران دکستروز

  182,000 

  پودر گلوکز 55gr بدون طعم ایران دکستروز

  155,000 

  پودر گلوکز 55gr طعم دار ایران دکستروز

  158,000 

  پودر گلوکز 82.5gr طعم دار ایران دکستروز

  170,000 

  پودر گلوکز 82.5gr بدون طعم ایران دکستروز

  167,000 

  دستکش یکبار مصرف پلاستیکی