محصولات میکروب

  دیسک سفتازیدیم کلاولانیک اسید CZA پادتن طب

  185,000 

  محلول لوگل بهارافشان

  2,700,000 

  سوش باکتری E.coli ATCC 25922 بهارافشان

  2,600,000 

  سوش باکتری P. aeruginosa ATCC 27853 بهارافشان

  2,600,000 

  کیت رنگ آمیزی گرم بهارافشان

  4,000,000 

  محیط کشت خون مایع حاوی sps نوزادان بهارافشان

  200,000 

  سوش باکتری Sh.Flexneri ATCC 12022 بهارافشان

  2,600,000 

  دیسک آزیترامایسین AZM پادتن طب

  185,000 

  معرف کواکس بهارافشان

  2,700,000 

  دیسک آمیکاسین AN پادتن طب

  185,000 

  معرف بندیکت بهار افشان

  2,700,000 

  دیسک پیپراسیلین PIP پادتن طب

  185,000