محصولات میکروب

  آنتی سرم شیگلا بهارافشان

  محلول متیلن بلو روزآزمون

  دیسک لوبوفلوکساسین LOM پادتن طب

  پتری دیش استریل 8 سانتیمتری دو خانه بایوتست

  نوار ادرار 10 پارامتری بهار افشان

  دیسک آموکسی سیلین کلاولانیک اسید AMC پادتن طب

  محلول لوگل بهارافشان

  دیسک فورا زولیدون FR پادتن طب

  سوش باکتری Proteus Mirabillis ATCC 43071 بهارافشان

  دیسک نیترو فورانتوئین FM پادتن طب

  دیسک کلوگزاسیلین CX پادتن طب

  کیت رنگ آمیزی گرم روزآزمون