محصولات میکروب

  سوش باکتری H. influenzae ATCC 9006 بهارافشان

  دیسک سفپیم FEP پادتن طب

  دیسک اکسی تترا سایکلین T پادتن طب

  محیط کشت خون مایع حاوی sps بزرگسال بهارافشان

  معرف KOH بهارافشان

  پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

  سوش باکتری Sal.typhimorium ATCC 14028 بهارافشان

  نوار ادرار 11 پارامتری Biosynex

  سوش باکتری E.coli ATCC 25922 بهارافشان

  معرف تست کاتالاز بهارافشان

  دیسک آزیترامایسین AZM پادتن طب

  کیت رنگ آمیزی گرم روزآزمون