محصولات میکروب

  نوار ادرار 11 پارامتری MN – Medi-Test Combi

  2,850,000 

  نوار ادرار 10 پارامتری کیمیا پژوهان

  800,000 

  پتری دیش استریل 8 سانتیمتری تک خانه بایوتست

  16,500,000 

  آنتی سرم سالمونلا بهارافشان

  24,000,000 

  سوش باکتری Strep. group A ATCC 19615 بهارافشان

  3,200,000 

  دیسک نئومایسین N پادتن طب

  300,000 

  دیسک آمپی سیلین AM پادتن طب

  300,000 

  سوش باکتری H. influenzae ATCC 9006 بهارافشان

  3,200,000 

  دیسک بایل اسکولین پادتن طب

  550,000 

  محیط کشت اطفال 25ml پادتن طب

  132,500 

  پتری دیش استریل 6 سانتیمتری تک خانه بایوتست

  9,800,000 

  دیسک استرپتومایسین S پادتن طب

  300,000