محصولات میکروب

  بوریک اسید بهار افشان

  6,500,000 

  پتری دیش استریل 10 سانتیمتری تک خانه بایوتست

  18,000,000 

  دیسک آمیکاسین AN پادتن طب

  498,000 

  سوش باکتری Sh.Flexneri ATCC 12022 بهارافشان

  4,900,000 

  محلول لوگل روزآزمون

  سوش باکتری Proteus Mirabillis ATCC 43071 بهارافشان

  4,900,000 

  دیسک اپتوچین OP پادتن طب

  1,200,000 

  معرف MR-VP بهارافشان

  7,500,000 

  دیسک ریفامپین RA پادتن طب

  498,800 

  محلول لوگل بهارافشان

  4,900,000 

  دیسک سفتازیدیم CAZ پادتن طب

  498,800 

  دیسک کلروتتراسایکلین CTE پادتن طب

  498,800