محصولات نمونه گیری

  لوله لخته وکیوم بدون ژل Xinel 10ml

  سر سوزن خون گیری مشکی Xinel 22G

  ظرف ادرار 24 ساعته

  چسب تزریق گرد 500 عددی کمرو

  910,000 

  گارو خونگیری بزرگسال PIP

  لوله بدون وکیوم درب فشاری Xinel EDTA K3 1ml

  لوله لخته بدون وکیوم ژلدار Xinel 5ml

  لوله لخته وکیوم بدون ژل Xinel 7ml

  لوله وکیوم Xinel 1.8ml PT-PTT

  لوله سدیمان دستی Xinel 2.4ml ESR

  لوله وکیوم ژل دار Xinel 6ml

  یورین باتل استریل 450 عددی