محصولات نمونه گیری

  لوله سدیمان دستگاهی Xinel 1.28ml ESR

  یورین باتل استریل 450 عددی

  لوله گاما 75*12 شفاف 1000 عددی

  لوله وکیوم ژل دار Xinel 6ml

  ظرف استول

  گارو خونگیری بزرگسال PIP

  لوله هماتولوژی بدون وکیوم Xinel EDTA K2 2ml

  لوله هماتولوژی بدون وکیوم Xinel EDTA K3 2ml

  لوله لخته بدون وکیوم ژلدار Xinel 4ml

  لوله وکیوم Xinel 2.7ml PT-PTT

  لوله هماتولوژی وکیوم Xinel EDTA K3 2ml

  هولدر ضامن دار Xinel