محصولات نمونه گیری

  گارو خونگیری بزرگسال PIP

  لوله لخته بدون وکیوم بدون ژل Xinel 9ml

  لوله لخته بدون وکیوم بدون ژل Xinel 7ml

  لوله وکیوم Xinel 2.7ml PT-PTT

  لوله بدون وکیوم Xinel 2.7ml PT-PTT

  سر سوزن خون گیری سبز Xinel 21G

  لوله هماتولوژی وکیوم Xinel EDTA K3 2ml

  لوله بدون وکیوم درب فشاری Xinel EDTA K2 2.5ml

  لوله هماتولوژی بدون وکیوم Xinel EDTA K2 2ml

  لوله وکیوم ژل دار Xinel 6ml

  هولدر ساده Xinel

  لوله سدیمان دستگاهی Xinel 1.28ml ESR