محصولات نمونه گیری

  یورین باتل استریل 450 عددی

  یورین باتل غیر استریل 500 عددی

  لوله گاما 75*12 شفاف 1000 عددی

  لوله 100*16 1000 عددی

  لوله 100*12 1000 عددی

  گارو خونگیری بزرگسال PIP

  1,330,600 

  گارو خونگیری اطفال PIP

  2,086,800 

  چسب تزریق گرد 500 عددی کمرو

  910,000 

  ظرف ادرار 24 ساعته

  ظرف استول