نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

لایز 1 لیتری MAN WBC

258,100 

لایز هموگلوبین 1 لیتری MAN

258,100 

لایز KX21 نیم لیتری MAN

273,200 

محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون

350,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

720,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

720,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس kx21) روزآزمون

720,000 

محلول لایز دیف WBC (دستگاه میندری) روزآزمون

1,250,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

350,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

350,000 

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k800) روزآزمون

350,000