نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

لایز 1 لیتری MAN WBC

لایز هموگلوبین 1 لیتری MAN

لایز KX21 نیم لیتری MAN

محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس kx21) روزآزمون

محلول لایز دیف WBC (دستگاه میندری) روزآزمون

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k800) روزآزمون