محصولات هورمون

  کیت الایزا CMV IgG 96t پیشتاز

  6,500,000 

  کیت الایزا LH 96t پیشتاز

  4,100,000 

  کیت الایزا PSA 96t پیشتاز

  6,500,000 

  کیت الایزا Monokit AMH 96t

  27,370,000 

  کیت الایزا SARS-COV-IgM پیشتاز

  14,400,000 

  کیت الایزا FSH 96t Ideal

  3,613,000 

  کیت الایزا Testosterone 96t Ideal

  4,690,000 

  کیت الایزا Monokit CEA 96t

  6,780,000 

  کیت الایزا Aeskulisa AMA-M2

  6,712,000 

  کیت الایزا Accubind Folate 96t

  10,272,000 

  کیت الایزا HCV Ab 96t پیشتاز

  8,000,000 

  کیت الایزا Aeskulisa ASCA G&A Crohns Check

  9,600,000