محصولات بیوشیمی

  کیت بیوشیمی Rheumatoid Factor (RF) بایرکس

  5,750,000 

  کیت بیوشیمی Audit CRP 50ml

  7,530,000 

  کیت بیوشیمی Audit Total Protein

  1,353,000 

  Ferritin Control بایرکس

  1,090,000 

  ADA Control L1 زیست شیمی

  2,700,000 

  Lipid Calibrator پیشتاز

  کیت بیوشیمی Uric Acid Monoliquid بایرکس

  5,625,000 

  کیت بیوشیمی MAN G6PD

  2,200,000 

  کیت بیوشیمی Alp زیست شیمی 250ml

  2,570,000 

  کیت بیوشیمی Uric Acid زیست شیمی400ml

  4,600,000 

  کیت بیوشیمی Audit Micro Albumin 50ml

  15,085,000 

  کیت بیوشیمی MAN ALP

  800,000