محصولات بیوشیمی

  کیت بیوشیمی GOT (AST) بایرکس

  1,290,000 

  کیت بیوشیمی Cholesterol بایرکس

  1,350,000 

  MAN Hb A1C Control High

  1,210,000 

  کیت بیوشیمی MAN AST (GOT) 625ml

  1,937,100 

  Audit LIPID CONTROL 1

  750,000 

  Audit ADA CONTROL LEVEL 1

  2,450,000 

  کیت بیوشیمی MAN Bilirubin Direct

  550,000 

  کیت بیوشیمی TIBC 100ml پیشتاز

  2,200,000 

  MAN Uric Acid Standard

  38,500 

  Lipid Control بایرکس

  450,000 

  کیت بیوشیمی Audit Bilirubin Total

  1,450,000 

  کیت بیوشیمی TIBC 160ml پیشتاز

  3,950,000