محصولات بیوشیمی

  کیت بیوشیمی ACE بایرکس

  کیت بیوشیمی Calcium Arsenazo زیست شیمی

  کیت بیوشیمی MAN Urea 625ml

  MAN LDL Calibrator

  Audit Copper Standard

  کیت بیوشیمی CK-MB زیست شیمی

  کیت بیوشیمی HDL-C Direct 80ml بایرکس

  Audit RF Calibrator

  کیت بیوشیمی Glucose زیست شیمی

  ADA Calibrator زیست شیمی

  کیت بیوشیمی Audit IGM 50ml

  کیت بیوشیمی MAN ALT (GPT) 125ml