محصولات بیوشیمی

  Protein Control بایرکس

  1,380,000 

  کیت بیوشیمی Audit Uric Acid Plus 200ml

  2,146,000 

  Audit Ferritin Calibrator

  3,804,000 

  کیت بیوشیمی LDL-C Direct 80ml بایرکس

  4,080,000 

  کیت بیوشیمی Lipase زیست شیمی

  5,800,000 

  کیت بیوشیمی ACE زیست شیمی

  8,200,000 

  کیت بیوشیمی HbA1c Fully Enzymatic بایرکس

  12,000,000 

  کیت بیوشیمی Bicarbonate (Co2) بایرکس

  2,850,000 

  کیت بیوشیمی HbA1C 140ml پیشتاز

  27,000,000 

  کیت بیوشیمی IRON Ferrene زیست شیمی

  1,450,000 

  کیت بیوشیمی ALT زیست شیمی

  1,780,000 

  Audit CK-MB Calibrator

  1,938,000