محصولات بیوشیمی

  Lipid Control بایرکس

  870,000 

  MAN Cholestrol Standard

  60,100 

  کیت بیوشیمی Audit C4 50ml

  7,704,000 

  CKMB Control LEVEL 1 بایرکس

  1,250,000 

  کیت بیوشیمی MAN Micro Albumin

  5,983,500 

  MAN Triglyceride Standard

  60,100 

  کیت بیوشیمی Sodium-Enzymatic 60ml بایرکس

  5,180,000 

  کیت بیوشیمی Audit IRON

  2,176,000 

  Audit C.F.A.S

  2,387,000 

  MAN Path Plus

  1,227,100 

  RF Control زیست شیمی

  580,000 

  کیت بیوشیمی Acid Phosphatase بایرکس

  5,130,000