نمایش 1–16 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

ASO LATEX بایرکس

2,570,000 

ASO LATEX زیست شیمی

3,000,000 

CRP LATEX بایرکس

2,570,000 

CRP LATEX زیست شیمی

2,700,000 

D-dimer LATEX زیست شیمی100t

16,000,000 

RF LATEX بایرکس

2,200,000 

RF LATEX زیست شیمی

2,600,000 

RPR بایرکس

1,670,000 

RPR زیست شیمی

2,100,000 

چسب سیتولوژی روزآزمون

خون گوسفندی دارواش 50CC

2,592,000 

خون گوسفندی دارواش25cc

1,500,000 

دیسک آزترونام (AZT) Aztronam پادتن طب

498,800 

دیسک مینوسایکلین MI30پادتن طب

49,880 

دیسک نوروبیوسینNBپادتن طب

رنگ هماتوکسیلین Doryoku 250ml

4,200,000