نمایش 1–16 از 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت الایزا Anti TPO Ideal

17,040,000 

کیت الایزا Free T3 96t Ideal

10,700,000 

کیت الایزا Free T3 96t پیشتاز

کیت الایزا Free T4 96t Ideal

10,700,000 

کیت الایزا Free T4 96t پیشتاز

کیت الایزا T-uptake 96t Ideal

8,200,000 

کیت الایزا T-uptake 96t پیشتاز

کیت الایزا T3 192t Ideal

15,530,000 

کیت الایزا T3 96t Ideal

8,540,000 

کیت الایزا T4 192t Ideal

15,530,000 

کیت الایزا T4 96t Ideal

8,540,000 

کیت الایزا Total T3 192t پیشتاز

کیت الایزا Total T3 96t پیشتاز

کیت الایزا Total T4 192t پیشتاز

کیت الایزا Total T4 96t پیشتاز

کیت الایزا TSH 192t Ideal

15,530,000