محصولات هماتولوژی

  خون کنترل High روزآزمون

  1,700,000 

  محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

  350,000 

  کلین 4 لیتری MAN

  167,000 

  لایز KX21 نیم لیتری MAN

  273,200 

  محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون

  350,000 

  محلول رایت 1 لیتری ارج

  1,350,000 

  محلول گیمسا روزآزمون

  2,000,000 

  رنگ آماده مصرف رایت بهارافشان

  6,500,000 

  سل کلین 1 لیتری MAN

  65,300 

  ایزوتون 10 لیتری روزآزمون

  1,200,000 

  لایز 1 لیتری MAN WBC

  258,100 

  لایز هموگلوبین 1 لیتری MAN

  258,100