محصولات هماتولوژی

  ایزوتون 10 لیتری سیسمکس روزآزمون

  sysmex XP300

  محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

  رنگ رایت گیمسا بهارافشان

  لایز هموگلوبین 1 لیتری MAN

  سل کلین 1 لیتری MAN

  خون کنترل High روزآزمون

  خون کنترل Normal روزآزمون

  رنگ آماده مصرف رتیکولوسیت بهارافشان

  رنگ آماده مصرف رایت بهارافشان

  ایزوتون 10 لیتری روزآزمون

  محلول لایز WBC (دستگاه سیسمکس kx800) روزآزمون