محصولات هماتولوژی

  ایزوتون سیسمکس 4 لیتری MAN

  349,200 

  محلول لایز دیف WBC (دستگاه میندری) روزآزمون

  1,250,000 

  محلول گیمسا روزآزمون

  2,000,000 

  محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k4500) روزآزمون

  720,000 

  رنگ رایت گیمسا بهارافشان

  6,500,000 

  محلول لایز هموگلوبین (دستگاه سیسمکس k800) روزآزمون

  350,000 

  سل کلین 1 لیتری MAN

  65,300 

  لایز هموگلوبین 1 لیتری MAN

  258,100 

  رنگ آماده مصرف گیمسا بهارافشان

  6,500,000 

  خون کنترل High روزآزمون

  1,700,000 

  کلین 4 لیتری MAN

  167,000 

  محلول لایز دیف WBC (دستگاه سیسمکس k1000) روزآزمون

  720,000