نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوش باکتری E.aeroginosa ATCC 13048 بهارافشان

سوش باکتری E.coli ATCC 25922 بهارافشان

سوش باکتری En.faecalis ATCC 29212 بهارافشان

سوش باکتری H. influenzae ATCC 9006 بهارافشان

سوش باکتری Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 بهارافشان

سوش باکتری P. aeruginosa ATCC 27853 بهارافشان

سوش باکتری Proteus Mirabillis ATCC 43071 بهارافشان

سوش باکتری S. pneumoniae ATCC 6305 بهارافشان

سوش باکتری S.aureus ATCC 25923 بهارافشان

سوش باکتری Sal.typhimorium ATCC 14028 بهارافشان

سوش باکتری Sh.Flexneri ATCC 12022 بهارافشان

سوش باکتری Shigella Sonnei ATCC 9290 بهارافشان

سوش باکتری Staph. epidermidis ATCC 12228 بهارافشان

سوش باکتری Strep. group A ATCC 19615 بهارافشان